financieel verslag

 

Financiële afrekening 2020 + financieel verslag

 

Bijgevoegd is het goedgekeurde jaaroverzicht 2020 van de Stichting Vangamarthy.

 

Uitgaven

Wat vooral opvalt is de enorme impact die de Corona pandemie heeft gehad:  Є 14.000 is besteed aan noodhulp, veel geld maar broodnoodzakelijk! U kunt zich voorstellen dat een dergelijk bedrag ten koste gaat van de financiële steun voor andere programma’s, jammer, maar het kon niet anders.

 

Inkomsten

Wij zijn nog altijd blij met de giften van gulle gevers, die de Stichting Vangamarthy ontvangt: voor een deel voor de adoptiekinderen (het Tribal Education Fund, waar hierboven al over bericht is), voor de voedselhulp als gevolg van Corona en voor overige projecten.

Daarnaast is er een bijdrage van de Scholengemeenschap Stella Maris, al jaren een trouwe donateur via de jaarlijkse HeHaVo sponsorloop van de brugklassers.

Tenslotte is er sprake van een afrekening van het project :Digital Technology to class rooms for College Students.  Wilde Ganzen heeft voor een bedrag van  Є  2.075 meegefinancierd.

Kosten Stichting

Zoals elk jaar gebruikelijk zijn de kosten van de Stichting zeer beperkt gehouden, naast de jaarlijkse bankkosten is er sprake van kosten voor drukwerk en verzending.

Financiële situatie van de Stichting Vangamarthy

Zoals u ziet, is er een forse teruggang in de financiële reserve, ruim Є 17.000 .

Dit is weliswaar voor een groot deel verklaarbaar door de steun aan India in verband met Corona, maar betekent wel, dat onze mogelijkheden om steun te verlenen, zeer beperkt worden.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

FInancieel verslag 2019

Dankzij giften, subsidies en opbrengsten uit activiteiten heeft de Stichting Vangamarthy ook in 2019 weer projecten in India kunnen meefinancieren.

Inkomsten. 

De bijdragen van onze donateurs, van de projecten ”Studieondersteuning” en de projecten van ”Sanjeevani” blijven ook dit jaar een bron van inkomsten. Ook in 2019 was er sprake van een aanvulling met het geld van een legaat, enkele jaren eerder verworven.

Er is wel een teruggang in het donateurbestand te bekennen; gelet op de gemiddelde leeftijd van onze donateurs geen onverwachte ontwikkeling. 

De post ”giften” bestaat uit eenmalige of periodieke bijdragen, al dan niet met een specifiek aangegeven bestemming, van donateurs, maar ook uit opbrengsten van acties van derden, zoals scholen en/of groepen. 

Overboekingen naar India. 

Het bedrag van € 10.000 welke is overgemaakt naar Sanjeevani is aldaar gebruikt voor hulp aan dorpsscholen,  voor dorpsontwikkeling (waterzuiveringsinstallaties,bouw van toiletten) en ter betaling van exploitatiekosten die onze contactpersonen in India maken

Het bedrag van € 6.400 ten behoeve van Studieondersteuning, het project van Father Innaiah, is bedoeld voor schoolkosten van individuele leerlingen die naar diverse scholen gaan, en voor de onderwijskosten van twee dorpsscholen. 

Kosten van de stichting. 

Ook in het jaar 2019 is het ons weer gelukt de kosten van de stichting in Nederland zo laag mogelijk te houden. Het vermelde bedrag van € 771 dekt niet alle onkosten die gemaakt werden. Bestuursleden en andere vrijwilligers nemen een groot  deel van de gemaakte kosten voor eigen rekening.

H. Mertz, penningmeester. 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIEEL VERSLAG 2017. 

Dankzij giften, subsidies en opbrengsten uit activiteiten heeft de Stichting Vangamarthy ook in 2017 weer de projecten in India kunnen helpen bij hun verdere ontwikkeling. 

Inkomsten. 

De toegezegde bijdragen van onze donateurs, van de projecten ”Studieondersteuning” en de projecten van ”Sanjeevani” blijven ook dit jaar een betrouwbare bron van inkomsten van de stichting. Wel zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat wij het bedrag het bedrag voor Sanjeevani ook dit jaar hebben kunnen aan vullen met geld van een legaat. 

Er is wel een teruggang in het donateurbestand te bekennen welke ook terug te voeren is op de economische crisis in de afgelopen jaren. 

De post ”giften” bestaat uit eenmalige of periodieke bijdragen, al dan niet met een specifiek aangegeven bestemming, van donateurs, maar ook uit opbrengsten van acties van derden, zoals scholen en/of groepen. 

Overboekingen naar India. 

Het bedrag van € 20.000 welke is overgemaakt naar Sanjeevani is gebruikt voor de diverse programma’s zoals: 

Onderwijs (dorpsscholen); gezondheidszorg; dorpsontwikkeling (waterpompen, toiletten); vervoer (fietsen voor meisjes om naar school te gaan in een dorp verder op) en de exploitatiekosten,(vervoer, diversen en onvoorzien). 

Het bedrag van € 5.000 ten behoeve van Studieondersteuning, het project van Father Innaiah, is bedoeld voor schoolkosten van individuele leerlingen die naar diverse scholen gaan, en voor de onderwijskosten van twee dorpsscholen. 

Kosten van de stichting. 

Ook in het jaar 2017 is het ons weer gelukt de kosten van de stichting in Nederland zo laag mogelijk te houden. Het vermelde bedrag van € 878 dekt niet alle onkosten die gemaakt werden. Bestuursleden en andere vrijwilligers nemen nog steeds een deel van de gemaakte kosten voor eigen rekening. 

In 2017 was er een bedrag aan onkosten van ongeveer € 750 welke niet gedeclareerd zijn. 

H. Mertz, penningmeester.

 

 

 

 

 

 

FINANCIEEL VERSLAG 2015 : Toelichting bij het overzicht 2015 onderstaand.

 

Dankzij uw bijdrages en giften heeft de Stichting Vangamarthy ook in 2015 weer de projecten in India goed kunnen helpen bij hun verdere ontwikkeling.

 

Inkomsten.

De toegezegde bijdragen van onze donateurs, van de projecten ” Tribal Education” en ”projecten van Sanjeevani”, blijven ook dit jaar een betrouwbare bron van inkomsten van de stichting.

De post ”giften” bestaat uit eenmalige of periodieke bijdragen, al dan niet met een specifiek aangegeven bestemming, van donateurs, maar ook uit opbrengsten van acties van derden, zoals scholen en/of groepen.

 

Overboekingen naar India.

 

Het bedrag van € 30.000 welke is overgemaakt naar Sanjeevani is gebruikt voor diverse programma's zoals de bouw van toiletten, het slaan van waterputten; gezondheidszorg;

exploitatiekosten; vervoer en de post diversen en onvoorzien.

Het bedrag van € 8.000 ten behoeve van Studieondersteuning, het project van Father Innaiah (voorheen Aureo), is bedoeld voor schoolkosten van individuele leerlingen die naar diverse scholen gaan, en voor de onderwijskosten van twee dorpsscholen.

 

Kosten van de stichting.

Ook in het jaar 2015 is het ons weer gelukt de kosten van de stichting in Nederland zo laag mogelijk te houden. Het vermelde bedrag van € 815 dekt niet alle onkosten die gemaakt werden. Bestuursleden en andere vrijwilligers nemen nog steeds een groot deel van de gemaakte kosten voor eigen rekening.

In 2015 was er een bedrag aan onkosten van ongeveer € 1.000 welke niet gedeclareerd zijn.

 

H.Mertz, penningmeester.

  

 

Besteding giften en Legaten  in 2016

 

Ook in 2016 zijn weer vele projecten gerealiseerd vanuit de beschikbare financiële middelen.

Father Raphael laat ons het volgende weten :

- er  zijn 29 waterzuiveringsprojecten gerealiseerd in de afgelopen 3 jaren, waarvan 13 in 2016: 7 projecten in dorpen, 2 in internaten voor meisjes, 2 in ziekenhuizen en 2 in scholen. Meer dan 9000 mensen extra kunnen nu gebruikmaken van water dat gereinigd is van een overdosis fluor.

-computervoorzieningen:In Bhimaram is een computer met printer geinstalleerd op een lagere school, na een verzoek daartoe van docenten en scholieren.

-uitbreiding van het arsenaal aan schoolbanken

130 Schoolbanken zijn geleverd aan scholen in een 7-tal dorpen in het Nalgonda-district.

-bouw van toiletten

Ook in 2016 zijn in het kader van het ‘rural sanitation programme’ toiletten bij woningen gebouwd, meer dan 100 bij een totale besteding van ruim  €   9000 .