Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF  STICHTING VANGAMARTHY                                                 ONTWIKKELINGS-SAMENWERKING MET  NALGONDA,INDIA
                                                                                                                                                                                         December 2018

Kerst- en Nieuwjaarswens voor onze donateurs

 

Van Father Bellamkonda Innaiah Choudary (onze contactpersoon voor  de adoptiekinderen van het Tribal Education Fund) ontvingen wij de volgende Kerst- en Nieuwjaarswens: de Engelse tekst spreekt voor zichzelf.

 

 

Dear Donors,

              

May God be with you and bless you at Christmastime and throughout your life ,that

to bring about the sweet fragrance of love,

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR-2019

  

Uiteraard sluit ook Father Raphael zich bij deze goede wensen aan.

 

Tv uitzending over het meest recente waterzuiveringsproject van de Stichting Vangamarthy , een project in samenwerking met Wilde Ganzen

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij U bericht over ons bezoek aan een zeer arm Tribal Village in Kothuru, gelegen op de grens tussen twee Indiase deelstaten Andrha Pradesh en Chattisgarh.

Paters Jezuïeten hebben zich het lot van deze dorpsbewoners aangetrokken en de Stichting Vangamarthy , samen met de Indiase Sanjeevani Charitable Trust van Father Raphael, voor ons ook een contactpersoon in India, om financiële steun gevraagd. Een van de wensen betrof de installatie van een drietal waterzuiveringsinstallaties, te plaatsen in het dorp. Een verzoek om medefinanciering van dit project door Wilde Ganzen is goedgekeurd.

Het benodigde bedrag van € 6000,- is inmiddels overgeboekt naar India.

Aansluitend maakte Rachida Boukhriss van  Wilde Ganzen bekend dat begin Februari 2019 een TV-uitzending is gepland om voor dit project alsnog extra donaties te verkrijgen.

De uitzending vindt plaats op 3 februari 2019 om 11.55u op NPO 2.

 

 

Wandeling van de Wandelvrienden Termaar  afgelopen 23 september 2018.

 

WVT’93 steunt al jaren Stichting Vangamarthy door kinderen uit kansarme gezinnen via een  financiële bijdrage een kans te geven een schoolopleiding te volgen. 18 Kinderen hebben al een volledige opleiding achter de rug, 9 kinderen zijn nog bezig met hun opleiding. 23 September was als gevolg van het zeer slechte weer de opkomst voor het wandelen minder dan normaal, toch slaagde  WVT’93 erin de Stichting Vangamarthy financieel te helpen, waarvoor onze dank!  

 

Privacywet AVG

 

Ook voor Stichting Vangamarthy is de nieuwe privacywet AVG uiteraard  van toepassing; in ons privacy-protocol (binnenkort te vinden op de website WWW.Vangamarthy.nl) hebben wij vastgelegd, welke gegevens wij van onze donateurs verzameld hebben en met welk doel  wij deze gegevens hebben. De Stichting heeft overigens niet  meer dan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en evt.  emailadres tot haar beschikking.

Mocht u problemen hebben met het bewuste privacy-protocol of met de van u in onze administratie opgenomen gegevens , gelieve dan contact op te nemen via email of telefoon (zie onderstaand Colofon).

 

Colofon

 

Stichting Vangamarthy,

Voorzitter P.Niesten, Penningmeester H.Mertz

p.a. Filigraandonk 28, 6218 GB Maastricht, 043-3434686     

Rekeningnummers t.n.v. Stichting Vangamarthy

ING: NL26 INGB 0001 7759 13

RABO : NL86 RABO 0131 3849 10

ABN AMRO: NL18 ABNA 0576 2371 75

Webadres: WWW.Vangamarthy.Nl, info@vangamarthy.nl

ANBI- nummer Stichting Vangamarthy 816081219

 

 

NIEUWSBRIEF  STICHTING VANGAMARTHY                                                 ONTWIKKELINGS-SAMENWERKING MET  NALGONDA,INDIA
                                                                                                                                                                                         April  2018

 

 

Vooraf

 

Op uitnodiging van onze beide contactpersonen in India,  Father Raphael en Father Innaiah, zijn wij, bestuursleden van de Stichting Vangamarthy,  in de maand November ruim drie weken naar India geweest, uiteraard zoals ook bij eerdere bezoeken aan India volledig op eigen persoonlijke kosten.  Hieronder een kort verslag van dit bezoek.

 

Onze reis naar India, November 2017

 

Elke  drie/vier jaar gaan we als bestuursleden naar India. Onze contactpersonen, Father Raphael en Father Innaiah. wilden ons laten zien wat er sinds begin 2014, ons laatste bezoek, gerealiseerd is met de steun van de Stichting Vangamarthy.

Wij hebben er altijd al alle vertrouwen in gehad dat elke euro goed terecht komt bij de mensen in India , maar het is ook mooi en stimulerend om te zien, dat dit ook echt het geval is.

Hoofdmoot van het afgelopen bezoek was de bezichtiging van waterzuiveringsinstallaties; sommigen reeds in gebruik genomen, voor andere stond de ingebruikname van nieuwe waterzuiveringsinstallaties op ons programma.

Al in eerdere  nieuwsbrieven hebben wij bericht over het belang van deze installaties: zij ontdoen het opgepompte bronwater van het teveel aan fluoride.  Het gezuiverde water voorkomt ernstige botafwijkingen; al  op zeer jeugdige leeftijd kan ongezuiverd water namelijk grote problemen geven bij het lopen. Door zuivering van het water wordt dit voor altijd voorkomen.

Hieronder een aantal foto’s van deze waterzuivering en het gebruik daarvan.Een dergelijke installatie is in staat om per dag 2000 liter grondwater te reinigen.  Met zoveel liter schoon water kan een klein dorp elke dag vooruit. Voor een paar roepie, oftewel enkele eurocenten per dag kan een dorpsbewoner 20 liter schoon water halen voor het eigen gezin; deze eigen bijdrage is toereikend om de noodzakelijke chemicaliën te bekostigen. Ook het periodiek onderhoud van de installatie door een monteur kan ermee betaald worden.

Mooi is om te zien, op elk van de 35 locaties die we afgelopen november bezocht hebben, hoe de lokale mensen het gezuiverde water waarderen en er dus ook een kleine financiële bijdrage voor over hebben; zij zijn inmiddels gaan beseffen  hoe belangrijk goed drinkwater voor hunzelf en voor hun kinderen is.

Duizenden mensen, volwassenen en kinderen, in dorpen en in schoolgebouwen , hebben profijt van het gebruik van gezuiverd water, niet alleen  nu, maar ook op langere termijn.

Alle reden om u te vragen deze vorm van hulpverlening te blijven steunen.  

Bouw van toiletten bij de woonhuizen.

 

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij melding gemaakt van de levering van schoolbanken zodat leerlingen niet op de grond hoeven te zitten tijdens de lessen, en van toiletten bij de huizen: een foto van de toiletbouw laat zien hoe blij de mensen in India met deze hulp zijn. 

Nieuwe vragen voor financiële steun

 

Het zal duidelijk zijn dat de behoefte aan ondersteuning bij de mensen in India in feite onbeperkt is. Zijn er eindelijk lagere scholen in de dorpen waar wij jaren geleden kwamen, dan ontstaat vervolgens de behoefte aan voortgezet onderwijs, aan betere huisvesting voor en betere uitrusting van de school , aan financiële ondersteuning voor leraren en aan geldelijke steun om de school te laten draaien.

De hulpverlening van voorheen, de  bouw en financiering van lagere scholen, is niet langer meer echt nodig,  de Indiase overheid heeft deze onderwijsvorm onder haar hoede genomen en , belangrijker nog, ouders zijn inmiddels overtuigd van het belang van goed onderwijs voor hun kinderen, jongens én meisjes,

Zo verschuift de hulpverleningsvraag inmiddels van steun in het lager onderwijs naar financiële hulp aan arme kinderen, die aan een HBO- of universitaire studie beginnen.

 

Tribal Village

 

Tijdens onze reis afgelopen november zijn we meegenomen naar een zeer arm tribal village, een nomadendorp, Kotturu,  gelegen kort bij de grens tussen de beide Indiase deelstaten  Andrha Pradesh en Chattisgarh . De mensen daar hebben een zeer primitief bestaan en nauwelijks bronnen van inkomsten. Kortbij zijn Paters Jezuïeten een school gestart om in ieder geval de kinderen een betere toekomst te geven. Het ontbreekt de mensen van dit dorp aan vrijwel alles; Stichting Vangamarthy heeft zich voorgenomen vanaf nu de financiële steun vooral aan dit dorp te besteden (afgezien uiteraard van de hulp aan de adoptiekinderen).

 

HEHAVO (HElp een HAndje met je VOetje), sponsorloop Stella Maris College te Meerssen

 

Dankzij een al jarenlang bestaand initiatief van Stella Maris College te Meerssen : HEHAVO, komt er ook geld beschikbaar om dit dorp Kotturu vooruit te helpen.

HEHAVO is een sponsorloop, op de vrijdag voor Carnaval, waarbij de brugklassers het vooraf ingezamelde geld van ouders, familie, vrienden en kennissen  enz. ‘belonen’ via een  12 kilometer lange wandeling in en rond Meerssen.

 

Elk jaar is er een aantal verschillende goede doelen, die begunstigd worden, dit jaar was India het hoofddoel, met de Stichting Vangamarthy als doorgeefluik.  De opbrengst is nog niet exact bekend, maar de stichting mag waarschijnlijk dit jaar rekenen op een opbrengst van zo’n € 6.500 .

Deze gaat volledig naar het arme dorp waar hierboven sprake van is.

 

Onderstaand een foto van de jonge vrouw met dochtertje die ons een rondleiding gaf in haar dorp. De erbarmelijke staat van de huizen is zichtbaar.                                                    

 

Jaarverslag Stichting Vangamarthy 2017

In enkele zinnen een indruk van de activiteiten van de Stichting Vangamarthy in het afgelopen jaar.

-de  financiële steun aan de adoptiekinderen op vooral de Vijaya Mary School is onverminderd doorgegaan.

-Met behulp van het omvangrijke legaat dat ons enkele jaren geleden geschonken is, hebben we ook in 2017 veel goede dingen kunnen (laten) doen, zoals de bouw en inwerkingstelling van diverse waterzuiveringsinstallaties.

-In november zijn we met eigen ogen in India gaan kijken  naar wat er gerealiseerd is met de geldelijke bijdrage van en via de Stichting Vangamarthy: wij waren zeer onder de indruk van de nuttige en dankbaar ontvangen ondersteuning voor de mensen aldaar..

- de steun van onze donateurs blijft zeer welkom; een bijzonder woord van dank  daarbij aan de Wandelvereniging Termaar voor hun jarenlange hulp.

 

 

 

Colofon

 

Stichting Vangamarthy,

Voorzitter P.Niesten, Penningmeester H.Mertz

p.a. Filigraandonk 28, 6218 GB Maastricht, 043-3434686     

Rekeningnummers t.n.v. Stichting Vangamarthy

ING: NL26 INGB 0001 7759 13

RABO : NL86 RABO 0131 3849 10

ABN AMRO: NL18 ABNA 0576 2371 75

Webadres: WWW.Vangamarthy.Nl, info@vangamarthy.nl

ANBI- nummer Stichting Vangamarthy 816081219

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

NIEUWSBRIEF  STICHTING VANGAMARTHY           

 
                 ONTWIKKELINGS-SAMENWERKING MET  NALGONDA,

                             INDIA

 Juli 2017                                                                                                         

 

Besteding financiële middelen Wandel Vrienden Termaar ‘93

Sinds jaar en dag ontvangt de Stichting Vangamarthy belangrijke financiële steun van Wandel Vrienden Termaar ’93. WVT ’93 is een vrijwilligersorganisatie die wandeltochten uitzet, waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat, India dus. In de loop der jaren is hun financiële bijdrage opgelopen tot ongeveer  €  35.000!

WVT ’93 heeft een aantal lagere schoolkinderen onder zijn hoede en zorgt ervoor dat deze kinderen geen financiële belemmeringen tegenkomen op weg naar vervolgonderwijs.

Enige tijd geleden heeft WVT ‘93 ons benaderd met de vraag of er behoefte was aan extra ondersteuning voor de kinderen in India, bijvoorbeeld in de vorm van een project.

Zoals te doen gebruikelijk hebben we deze vraag voorgelegd aan onze contactpersonen in India. Wij hanteren deze werkwijze in principe altijd in het geval van dergelijke verzoeken , immers  onze contactpersonen in India weten veel beter dan wij zouden kunnen, waar de echte noden en behoeften zijn van hun mensen.

Onze vraag werd gelijk beantwoord door Father Innaiah (op onderstaande foto te zien), die 3 jaar geleden de werkzaamheden van de overleden Father Aureo heeft overgenomen, te weten de steun aan adoptiekinderen.

                                                                          

Het gros van deze kinderen zit op de Vijaya Mary school, een school die een grondige opknapbeurt kon gebruiken: ook de bouw van toiletten voor de scholieren was een dringende wens. Dankzij de  financiële hulp van WVT ‘93 kon dit allemaal in de loop van dit jaar gedaan worden.

 

Enkele foto’s van de renovatie van het schoolgebouw: 

   

 

Na afloop van de werkzaamheden volgde de feestelijke ingebruikname met veel waardering voor de donerende organisatie: Wandel Vrienden Termaar ‘93.

Traditiegetrouw wordt de vernieuwde school een goede toekomst gewenst door het  stukslaan van kokosnoten. Ook werd een gedenksteen voor de donateur WVT ‘93 onthuld  

 

 

 

Bij deze gebeurtenis waren alle schoolkinderen natuurlijk aanwezig! 

 

Overdracht van taken door Father Raphael

Father Raphael , inmiddels over de 70,  is bezig de projecten die onder zijn leiding en steun tot stand zijn gekomen, over te dragen aan derden, overigens zonder het toezicht daarop te verliezen.

Voor het adoptieproject van de overleden Father Aureo heeft hij een prima opvolger gevonden in de persoon van Father Innaiah: het schoolgebouw van de Vijaya Mary School in Mallepally is voorzien van een waterzuiveringsinstallatie en is grondig gerenoveerd, dankzij WvTermaar, zie het vorige artikel. Ook in de toekomst kan deze school rekenen op steun voor alles, wat het onderwijs kan verbeteren.

 

De  Sanjeevani Educational Colleges (  docentenopleidingenen het ITI = Industrial Training Institute) zijn nu sinds 2 jaar in handen van de Religious Fathers of Somascan Order uit Italië.

De scholen draaien prima en volledig op eigen financiële kracht. Deze orde is voornemens ook nieuwe onderwijsinstituten te starten op dezelfde campus. Daarnaast staan huisvesting voor ouderen en onderdak voor studerende jongeren op het programma. De orde heeft geld beschikbaar gesteld voor de  bouw en uitrusting van een nieuw computergebouw  en voor  het ITI (Industrial Training Institute).

Het doet deugd te kunnen vermelden dat het aloude Sanjeevani Campus dankzij de Somascan Fathers Order een nieuwe en toekomstvaste doorgroei zal maken.

 

Zonder in verdere details te treden: ook overige activiteiten van de Sanjeevani Trust zijn overgedragen aan anderen en zijn in goede handen voor de toekomst.

HEHAVO: HElp een HAndje met je VOetje

De sponsorloop van de brugklassers van het Stella Maris  College heeft in 2017 voor Stichting Vangamarthy , een van de goede doelen, het mooie bedrag opgeleverd van  €  1890.

Onze waardering en dank, ook namens de mensen in India, aan brugklassers en docenten van het Stella maris College te Meerssen!!

 December 2016

 

 

Kerst- en Nieuwjaarswensen

Van onze beide contactpersonen in India, Father Raphael en Father Innaiah, ontvingen wij de volgende wensen voor onze donateurs; uiteraard sluiten wij ons daarbij aan en wensen u prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

 

                     Van Father Innaiah, opvolger van Father Aureo die enkele jaren geleden

                     overleden is, ontvingen we deze Kerstkaart :Father Raphael beschrijft hoe Kerstmis een inspiratiebron vormt voor hulp aan arme mensen in India en bedankt alle donateurs voor hun bijdrage daarbij.

In zijn eigen woorden:

Dear Donors and Board Members of Stichting Vangamarthy,

Greetings of Love, Joy and Peace from India,

   As we are in the season of Christmas we think of the mystery of Christmas :God becoming man because of His unfathomable Love and Concern for the salvation of Human beings. It is the same love of God that inspires and motivates us to care for one another especially for the most needy in the society. Based on this foundation of divine love and concern, Stichting Vangamarthy in Netherlands and Sanjeevani in India, have been collaborating to reach out to the poorest in India for over 25 years with various programs and projects of development of  the poor. Throughout the past years Godhas been blessing us in every way in our ministerial efforts of reaching out to the poorest.Therefore,during this joyful season of Christmas, we would like to express our heartfelt thanks to the Lord for all the blessings showered on us as well as on you especially during the past year (2016).Similarly we are grateful to you for your generosity and assistance extended to us in the past year because of which we were able to reach out to many rural poor with assistance which made them joyful.

 

Therefore dear friends,

WE WISH YOU MANY BLESSED THANKS AND BEST CHRISTMAS WISHES AND A HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR.

 

 

De bouw van een Dining Hall in Nampally

 

Tijdens ons bezoek aan India in 2014 zijn we met Father Raphael op veel plekken gaan kijken waar met behulp van onze financiële steun verbeteringen zijn gerealiseerd in de omstandigheden van arme inwoners in de dorpen. Wij zagen waterzuiveringsinstallaties, toiletvoorzieningen bij de huizen, schoolbanken op lagere scholen etc.

Er was een school in Nampally die ter voorbereiding van onze komst een lijst van wensen opgesteld had, schoolbanken, laptops, een toegangspoort voor de speelplaats en ook een eetzaal. Rond de middag ontdekten wij waarom zo’n eetzaal op hun verlanglijst stond: buiten kregen de kinderen, zoals daar gebruikelijk, warme rijst in een kom terwijl er overal zand vandaan kwam dat  natuurlijk in het eten terecht kwam.  Een overdekte plek om de maaltijd te gebruiken, was daarom erg welkom en , vulden de leerkrachten aan, een eetzaal die ook te gebruiken zou zijn voor bijeenkomsten van grotere groepen, als groot leslokaal of als overblijflokaal met bijvoorbeeld internetvoorzieningen.

Hun wens was ons duidelijk, het geld , destijds geschat op € 10,000, ontbrak.

 

 

De volgende foto geeft een beeld van de oude situatie.Stella Maris College Meerssen

 

Terug in Nederland bedachten wij een manier om in  de financiële middelen te voorzien.

In 2015, wisten wij,  zou de Stichting Vangamarthy weer hoofddoel zijn van de sponsorloop, die het Stella Maris college in Meerssen  elk jaar met de brugklassers realiseert. De vrijdag voorafgaand aan het carnavalsweekend wandelen  brugklassers een 10-tal kilometers door Meerssen en omgeving, geldelijk gesteund door bijdragen van ouders , familie, vrienden en kennissen. De geschatte opbrengst voor onze stichting zou tussen de 7 en 8 duizend euro liggen. Daarmee zouden we kort in de buurt komen van het gewenste bedrag. Voor aanvulling tot het benodigde bedrag zochten wij elders steun. 

Wilde Ganzen te Hilversum

 

De organisatie Wilde Ganzen heeft tot doel projecten in ontwikkelingslanden , gericht op verbetering van de leefomstandigheden van mensen, financieel mogelijk te maken. Deze stichting doet dit door aanvullende subsidiering: wie al een behoorlijk bedrag bij elkaar heeft voor een goed project, kan een beroep doen bij Wilde Ganzen voor een extra bijdrage, veelal in de buurt van zo’n extra 50 %. Ons voorstel, een Dining Hall in Nampally te realiseren, werd hiervoor goed genoeg bevonden. Media 2016 konden wij India berichten dat het benodigde geld aanwezig was. Onder toezicht van onze contactpersoon Father Raphael kon het startsein voor de bouw van de eetzaal gegeven worden.

En nu, eind 2016 kunnen we foto’s van het eindresultaat laten zien. De eetzaal heeft een omvang van 9 bij 25 meter,  wordt door de staf en scholieren zeer gewaardeerd en is ook in gebruik als aula voor groepsonderwijs, gezamenlijke bijeenkomsten etc.

   

 

  

 

Nieuwe school voor de adoptiekinderen

Van Father Innaiah, onze coördinator in India, hebben we goed nieuws ontvangen. De Indiase regering heeft namelijk besloten, om ook op het platteland, een gedeelte van de kosten voor onderwijs te betalen. Dit betekent dat onze dorpsscholen hier ook voor in aanmerking komen. Dit is een hele vooruitgang, waar wij als Stichting blij mee zijn.

De salariskosten waren een groot bedrag binnen het budget tribal education. De regering stelt natuurlijk wel eisen, daarom zijn er een aantal scholen gesloten, zoals onze Ramavath School in Keasy Thanda waar onze projectkinderen tot en met de 4de klas lagere school les kregen. Deze kinderen gaan nu naar de Vijaya Mary School in Mallepalli. Hier kunnen ze na de lagere school ook de High School volgen.

Father Innaiah en wij als Stichting hebben goede contacten met deze school en zijn ervan overtuigd dat de kinderen er goed onderwijs krijgen. Omdat niet alle kosten door de overheid betaald worden, zijn we met Father Innaiah overeengekomen, dat de resterende kosten(zoals lesgeld, boeken, schriften, vervoer e.d.)uit uw bijdrage worden betaald. Het resterend budget wordt de komende jaren gebruikt voor verbetering van het schoolgebouw.

 

Gift Stichting Wandel Vrienden Termaar

In 2017 zal de realisering van nuttige projecten voor de allerarmsten doorgaan. Zo is, dankzij de beschikbaarstelling van € 2000 van de Stichting Wandel Vrienden Termaar, aan Father Innaiah de vraag voorgelegd een besteding te vinden die de kinderen ten goede komt: een eerste reactie van zijn kant suggereert een grote opknapbeurt van het  schoolgebouw en van de sanitaire voorzieningen. Een volgend keer hopen wij meer te kunnen berichten.

 

Besteding giften en Legaten  in 2016

 

Ook in 2016 zijn weer vele projecten gerealiseerd vanuit de beschikbare financiële middelen.

Father Raphael laat ons het volgende weten :

- er  zijn 29 waterzuiveringsprojecten gerealiseerd in de afgelopen 3 jaren, waarvan 13 in 2016: 7 projecten in dorpen, 2 in internaten voor meisjes, 2 in ziekenhuizen en 2 in scholen. Meer dan 9000 mensen extra kunnen nu gebruikmaken van water dat gereinigd is van een overdosis fluor.

-computervoorzieningen:In Bhimaram is een computer met printer geinstalleerd op een lagere school, na een verzoek daartoe van docenten en scholieren.

-uitbreiding van het arsenaal aan schoolbanken

130 Schoolbanken zijn geleverd aan scholen in een 7-tal dorpen in het Nalgonda-district.

-bouw van toiletten

Ook in 2016 zijn in het kader van het ‘rural sanitation programme’ toiletten bij woningen gebouwd, meer dan 100 bij een totale besteding van ruim  €   9000 .