Projecten

De projecten in India

Omdat de problematiek in de dorpen complex is, werkt Sanjeevani op meerdere fronten tegelijk, een brede aanpak dus van de armoede. Voor de uitvoering van het werk heeft Sanjeevani een wisselend aantal medewerkers in dienst, afhankelijk van de behoefte vanuit het veld.

De belangrijkste invalshoeken van het werk zijn:
Onderwijs
: voorzieningen en studiebeurzen voor lager en middelbaar onderwijs, lagere ambachtsschool, middelbare beroepsopleidingen, en sinds 2005 een College.

Wat doet Vangamarthy aan onderwijs
 


 • In dorpsschooltjes kunnen de kinderen lager onderwijs volgen, tot groep 5 of 6. Een aantal van deze scholen krijgen inmiddels ook (deels) geld van de Indiase overheid. Van een paar schooltjes neemt de stichting nog alle kosten voor haar rekening: denk aan onderwijzerssalaris, boeken, schriften en andere schoolbenodigdheden, onderhoud van het gebouw, overige kosten die nodig zijn om goed onderwijs mogelijk te maken.
 • Kinderen uit arme gezinnen die naar andere scholen gaan, krijgen een bijdrage in de schoolkosten.

Belangrijk voor u als donateur
 


 • Met een bijdrage van € 90,00 per jaar voor onderwijs aan de 'pre primary & primary school' en € 180,00 per jaar voor onderwijs aan de 'High School' krijgen kinderen financiële steun om als volwaardige leerlingen aan de schoolopleiding deel te nemen.
 • De betalingen kunnen eventueel in termijnen betaald worden.
 • Bij de overgang naar de (duurdere) 'high school' wordt met de donateurs contact opgenomen voor overleg over de betaling van deze studie.
 • Het schooljaar in India loopt van juni tot april/mei in het daaropvolgende jaar.
 • Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat de bijdrage van donateurs niet
 • aan een kind zelf gegeven wordt Van de bijdragen voor “Onderwijs”
 • proberen wij zoveel mogelijk kansarme kinderen in staat te stellen
 • onderwijs te volgen.
   
Gezondheidszorg: basisgezondheidszorg; voorlichting over hygiëne,
gezondheid, voeding; speciale zorg rond zwangerschap en bevalling
; opleiding van lokale mensen tot gezondheidswerkers.

Hoe is de situatie?
Veel voorkomende ziektes zijn tuberculose, polio, geelzucht, aandoenin­gen van de luchtwegen, reumatische klachten, ernstige vormen van zonnesteek, lepra, maag- en darmaandoeningen. Slechte hygiënische omstandighe­den spelen hierbij natuurlijk een grote rol. Ook het klimaat is van invloed: in de zeer hete zomers komt koorts veel voor en zonnesteken; in de regen- en wintertijd wanneer het voor hun gevoel "koud" is zien we vooral dysenterie, bronchitis, koortsaanvallen. Onnodig veel moeders en baby’s sterven nog in het kraambed: onhygiënische omstandigheden en gebrek aan kennis bij de bevalling, geen deskundige hulp bij complicaties, te kleine en daardoor vaak kansloze baby’s door ondervoeding van de moeder.
 

Dorpsontwikkeling: begeleiding van zelfhulpgroepen, verstrekking van microkredieten, drinkwatervoorzieningen, de bouw van stenen huizen, verbetering van infrastructuur, creëren van nieuwe werkgelegenheid.

Wat doet Vangamarthy aan dorpsontwikkeling
Om de gezinnen in de dorpen op weg te helpen naar een beter bestaan is een brede aanpak van de problemen nodig. Naast het aanbod van onderwijs en gezondheidszorg wordt dan ook in de dorpen zelf het nodige gedaan om vooruitgang mogelijk te maken. Uiteraard zijn er medewerkers nodig om de werkzaamheden ‘ín het veld’ uit te voeren.

Bewustwording
Bewustwording vormt de basis van het werk in de dorpen: de dorpelingen organiseren, hen samenbrengen om gemeenschappelijke problemen te bespreken en samen naar oplossingen te zoeken. Er zijn dorpsverenigingen opgericht en met name de vrouwengroepen zijn erg actief. Het werken met deze vrouwengroepen brengt sociale verandering teweeg, een veranderende positie van vrouwen; dit gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere, het is een heel langzaam proces, maar de veranderingen zijn merkbaar in de dorpen. Vrouwen krijgen trainingen in leiderschap en je ziet dat ze ook niet bang zijn om dat in de praktijk te brengen.

Speciale aandacht voor vrouwen:
Bewustwording en vorming in groepsverband; kleermakersopleiding voor meisjes, met tevens brede algemene vorming; cursussen in handvaardigheid met als doel het maken van marktgerichte producten; leningen ten behoeve van inkomstengenererende activiteiten, bijvoorbeeld de aanschaf van schapen, of materialen om een winkeltje te beginnen

Sociaal-economische verbetering van de positie van vrouwen gebeurt niet alleen via allerlei trainingen maar ook door een speciaal programma voor inkomstenverwerving; hierbij kunnen de vrouwen om beurten renteloze leningen krijgen om werk/inkomsten voor zichzelf te creëren. Vaak schaffen ze dan fokvee aan, soms beginnen zij een winkeltje, gaan kleren naaien en verkopen, of verbeteren hun traditionele beroep - bijvoorbeeld mandenvlechten – door de aanschaf van goede materialen.

Verbetering van infrastructuur
Verbetering van infrastructuur is natuurlijk ook noodzakelijk maar kan slechts bij stukje en beetje gerealiseerd worden als de financiële middelen daartoe voor handen zijn. Hierbij valt te denken aan drinkwatervoorzieningen voor schoon drinkwater. De bouw van kleine stenen huizen voor de gezinnen ter vervanging van de onhygiënische en brandgevaarlijke lemen hutten met strooien daken. Verbetering van de toegangspaden naar de dorpen. Verbetering van hygiëne door de open riolen aan te pakken (als er al riolen zijn!).

Verbetering van de leefomgeving
Verbetering van de leefomgeving gebeurt onder andere door de aanplant van struiken en bomen om het probleem van de toenemende ontbossing enigszins tegen te gaan. Bovendien worden bij de hutten en huizen groentetuintjes aangelegd wat niet alleen meer groen in het dorp brengt maar ook een belangrijke bijdrage levert aan betere voeding.