Over ons : ANBI-verklaring en beleidsplan

ANBI verklaring

 

Naam van de instelling : Stichting Vangamarthy

 

RSIN:   816081219

 

Secretariaatsadres Filigraandonk 28, 6218GB Maastricht

 

Doelstelling

De Stichting Vangamarthy heeft vanaf haar oprichting als doelstelling het verlenen van financiële hulp aan de mensen in een klein gebied in India, dorpen en steden  nabij Hyderabad in de deelstaat Telangana.

De geldelijke middelen worden toevertrouwd aan een Indiase stichting Sanjeevani Charitable Trust met als  voorzitter Father Raphael Etukuri, een Rooms- Katholiek priester.

Hoofdlijnen van ons beleidsplan

Hulpverlening vindt plaats op velerlei terreinen: jongeren in staat stellen onderwijs te volgen door scholen te bouwen en leermiddelen te verstrekken, meisjes en vrouwen de kans geven door opleiding en werk zelfstandig inkomen te verwerven, woonomstandigheden te verbeteren door lemen hutten te vervangen door stenen huizen, de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren door de financiering van waterzuiveringsinstallaties, geld geven om eigen toiletten te bouwen etc.

 

Functie van de bestuurders en hun namen

Voorzitter Peter Niesten, Penningmeester : Horrie Mertz, leden dagelijks bestuur: Cecile Niesten-Wijne, Emmy Mertz-Damen

 

Beloningsbeleid

Er vindt geen betaling plaats aan de bestuurders, slechts de directe kosten zoals hostingkosten van de website,  porto- druk- en kopieerkosten, gemaakt voor correspondentie met de donateurs, worden vergoed vanuit de ontvangen donaties.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 

De jaren 2020 en 2021 stonden qua hulpverlening vooral in het teken van voedselnoodhulp in verband met de coronacrisis , in 2021 werd tevens de Bisschoppelijke Vastenactie van de O.L.V. basiliek , samen met de kerken van de parochie Sint Pieter, beide in Maastricht, bestemd voor de financiering van beroepsopleidingen voor jongeren in Katukapally, India.

Financiele verantwoording

 

Elk jaar wordt de financiele afrekenng openbaar gemaakt via de website Vangamarthy en via berichtgeving aan alle donateurs.

 

 

 

Beleidsplan 2020 van de Stichting Vangamarthy

 

De Stichting Vangamarthy heeft vanaf haar oprichting als doelstelling het verlenen van financiële hulp aan de mensen in een klein gebied in India, dorpen en steden  nabij Hyderabad in de deelstaat Telangana.

De geldelijke middelen worden toevertrouwd aan een Indiase stichting Sanjeevani Charitable Trust met als  voorzitter Father Raphael Etukuri, een Rooms- Katholiek priester.

Hulpverlening vindt plaats op velerlei terreinen: jongeren in staat stellen onderwijs te volgen door scholen te bouwen en leermiddelen te verstrekken, meisjes en vrouwen de kans geven door opleiding en werk zelfstandig inkomen te verwerven, woonomstandigheden te verbeteren door lemen hutten te vervangen door stenen huizen, de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren door de financiering van waterzuiveringsinstallaties, geld geven om eigen toiletten te bouwen etc.

Uitgangspunt van het beleid van de Stichting Vangamarthy is te volgen wat de noden van de mensen in India zijn en daar waar dat financieel mogelijk is, geld voor de gewenste hulpverlening te verstrekken. Dat alles in aanvulling op de voorzieningen die door de  Indiase overheid gerealiseerd worden.

Voor 2020 en de jaren daarna zal gelet op de behoeften in India de nadruk in de hulpverlening liggen op uitbreiding van het aantal waterzuiveringsinstallaties , bouw van extra toilet- en douchevoorzieningen en hulp aan extreem arme dorpen.

Geldelijke middelen zijn daarbij afkomstig van donateurs, organisaties als Wilde Ganzen en Wandelvrienden Termaar en de jaarlijkse sponsorloop van de brugklassen van scholengemeenschap Stella Maris te Meerssen.

 

 

Beloningsbeleid van de Stichting Vangamarthy

De Stichting Vangamarthy kent drie bestuursleden en enkele vrijwilligers .

Deze bestuursleden en vrijwilligers zien af van vergoeding van gemaakte kosten (bestuurskosten, autokosten e.d.): de bezoeken aan India (inmiddels 4 maal; in 2004,2007, 2014,2017) om de vorderingen van de hulpverlening met eigen ogen te aanschouwen, zijn volledig voor eigen rekening geweest.

Door het afzien van een vrijwilligersvergoeding  kunnen bestuursleden wel gebruik maken van de fiscale regeling in het kader van aftrekbare giften.

Elders gemaakte onkosten,  zoals het kopiëren en de verzending van Nieuwsbrieven (maximaal 2 keer per jaar) en van Kerstkaarten,  worden wel uit de financiële middelen van de Stichting Vangamarthy vergoed.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het jaar 2019 is er sprake geweest van de volgende activiteiten:

-       inzameling van donateursgelden voor het Tribal Education Fund , waarmee kinderen van de lagere school geld ontvangen voor leermiddelen en voor het betalen van schoolgeld

-       indiening van een inmiddels goedgekeurd project bij Wilde Ganzen (aldaar bekend onder de titel Digital technology to class rooms for college students)

-       ontvangst van de opbrengst van de sponsorloop van de brugklassers van de scholengemeenschap Stella Maris te Meerssen.

-       Uitgave van een nieuwsbrief en verzending van een Kerstkaart naar de donateurs.

-       Doorzending van de correspondentie van de adoptieleerlingen naar de adoptie-ouder(s)

-       Regelmatig via mail overleg met de beide contactpersonen in India, Father Raphael Etukuri en Father Innaiah

 


 

 

 

“OP WEG NAAR EEN BETERE TOEKOMST”

In Nederland: Vangamarthy

Fondsenwerving en voorlichtingsactiviteiten

Stichting Vangamarthy functioneert op basis van vrijwilligerswerk. Onze kosten zijn praktisch nihil. Alle giften en fondsen die wij werven worden overgemaakt aan onze partnerorganisatie in India.

Activiteiten van fondsenwerving en voorlichting gaan steeds samen. Hierbij gaat onze bijzondere aandacht bij de informatieverlening uit naar kinderen en jongeren, aangezien onze projecten in India zich grotendeels richten op diezelfde leeftijdsgroep. 

De regio waar wij werken is Zuid Limburg.
De projecten zijn vooral gericht op onderwijs van kinderen en jongeren, die in kansarme levens omstandig- heden verkeren. Het betreft jongeren uit binnenlandse dorpje ver van de grote steden.

Hoe doen wij dat?

Wij stimuleren kinderen en jongeren via lagere scholen en middelbare scholen om acties te ondernemen om fondsen te werven. Daarbij zorgen wij voor de voorlichting. 
Dit gebeurt door middel van sponsorlopen, door een ludieke dag te organiseren, waarbij wij medewerking verlenen door voorlichting te geven onze projecten in India. Sinds 1999 werken wij met veel succes samen met het Stella Maris College in Meerssen (hehavo.nl). 

Stichting Vangamarthy steunt projecten voor plattelandsontwikkeling in een                                                               aantal dorpen in het Nalgonda District, Andhra Pradesh, in Zuid-India.                                                                         De stichting wil met financiële steun de allerarmsten in de dorpen op weg helpen naar een betere toekomst. Planning en uitvoering van de projecten gebeurt in nauw overleg met de mensen in India.


In India: Stichting Vangamarthy India.
De programma’s in India worden uitgevoerd door medewerkers van
Stichting Vangamarthy India, de directe samenwerkingspartner van Stichting Vangamarthy.
 

Werkgebied en doelgroepAls werkgebied is gekozen voor een aantal dorpen in het Nalgonda District in de deelstaat Andhra Pradesh, een gebied waar de bevolking in sociaal-economisch opzicht erg achtergebleven is. De inwoners horen grotendeels tot de allerarmste groepen in de Indiase samenleving: kastelozen, mensen uit de allerlaagste kasten, tribalen (mensen die in stamverband leven).