Jaarverslag 2012

Jaaroverzicht 2012 Stichting Vangamarthy
                         
Balans per 31 december 2012       Algemeen bestemmingsfonds 2012
                    2012   2011
                 
Actief 31-12-2012   31-12-2011 Algemeen bestemmingsfonds per 1 jan. 2012           20.093   26.459
                         
    Bij: Bijdrage studie ondersteuning 7.167     4.744
          Bijdrage Sanjeevani   4.858     5.899
Inventaris 0   0   Giften     9.750     10.020
                         
                         
Vorderingen 0   0                  
                         
                         
                         
                         
Liquide middelen:         Subsidies     500     1.500
Kas 0   0                  
Bank/Giro 2.796   1.588   Fondswervende activiteiten:        
Spaarrekening 16.672   23.043     Opbrengst 786       982
  19.468   24.631     Kosten   195       50
                  591     932
                         
          Rente spaarrekening e.d.   450     697
Totaal 19.468   24.631             23.316   23.792
                         
        Af:           43.409   50.097
Passief         Projecten India:            
          Sanjeevani     27.796     29.096
                         
Vermogen Stichting:                        
Algemeen bestemmingsfonds 14.930   20.093                  
Reserve kostenrekening Stichting 4.538   4.538                  
  19.468   24.631                  
                    27.796   29.096
          Kosten Stichting:          
Kortlopende schulden/vooruitontvangen 0   0   Kosten rekening   442     579
          Bewustwording en voorlichting 0     0
          Bankkosten     241     329
                    683   908
                         
                         
                         
Totaal 19.468   24.631 Algemeen bestemmingsfonds per 31-12-2012 14.930   20.093