Jaarverslag 2011

                                                               Jaaroverzicht 2011 Stichting Vangamarthy
                         
Balans per 31 december 2011       Algemeen bestemmingsfonds 2011
                    2011   2010
                 
Actief 31-12-2011   31-12-2010 Algemeen bestemmingsfonds per 1 jan. 2011           26.459   32.734
                         
    Bij: Bijdrage studie ondersteuning 4.744     7.267
          Bijdrage Sanjeevani   5.899     6.176
Inventaris 0   0   Giften     10.020     7.728
                         
                         
Vorderingen 0   0                  
                         
                         
                         
                         
Liquide middelen:         Subsidies     1.500     2.500
Kas 0   0                  
Bank/Giro 1.588   13.332   Fondswervende activiteiten:        
Spaarrekening 23.043   28.000     Opbrengst 982       1.671
  24.631   41.332     Kosten   50       188
                  932     1.483
                         
          Rente spaarrekening e.d.   543     697
Totaal 24.631   41.332             23.638   25.851
                         
        Af:           50.097   58.585
Passief         Projecten India:            
          Sanjeevani     29.096     31.222
          Studie ondersteuning          
Vermogen Stichting:                        
Algemeen bestemmingsfonds 20.093   26.459                  
Reserve kostenrekening Stichting 4.538   4.538                  
  24.631   30.997                  
                    0   31.222
          Kosten Stichting:          
Kortlopende schulden/vooruitontvangen 0   10.335   Kosten rekening   579     620
          Bewustwording en voorlichting 0     0
          Bankkosten     329     284
                    0   904
                         
                         
                         
Totaal 24.631   41.332 Algemeen bestemmingsfonds per 31-12-2011 50.097   26.459