Jaarverslag 2009

FINANCIEEL VERSLAG 2009

Dankzij giften, subsidies en opbrengsten uit activiteiten heeft de Stichting Vangamarthy ook in 2009 weer de projecten in India kunnen helpen bij hun verdere ontwikkeling.

Inkomsten
De toegezegde bijdragen van onze donateurs, van de projecten ”Studieondersteuning” en ”Dorpsontwikkeling”, blijven ook dit jaar een betrouwbare bron van inkomsten van de stichting. 
Er is wel een teruggang in het donateurbestand te bekennen welke ook terug te voeren is op de economische crisis. 
De post ”giften” bestaat uit eenmalige of periodieke bijdragen, al dan niet met een specifiek aangegeven bestemming, van donateurs, maar ook uit opbrengsten van acties van derden, zoals scholen en/of groepen.

Overboekingen naar India
Het bedrag van € 27.415 welke is overgemaakt naar Sanjeevani is gebruikt voor de diverse basisprogramma’s zoals:
Begeleiding/training/voorlichting en onderwijs (dorpsscholen, alfabetisering volwassenen, ambachtschool); gezondheidszorg; dorpsontwikkeling; income generation/LambadiCraft; exploitatiekosten; vervoer en de post diversen en onvoorzien. 
Het bedrag van € 5.026 ten behoeve van Studieondersteuning, het project van Father Aureo, is bedoeld voor schoolkosten van individuele leerlingen die naar diverse scholen gaan, en voor de onderwijskosten van twee dorpsscholen.

Kosten van de stichting
Ook in het jaar 2009 is het ons weer gelukt de kosten van de stichting in Nederland zo laag mogelijk te houden. Het vermelde bedrag van € 1.789 dekt niet alle onkosten die gemaakt werden. Bestuursleden en andere vrijwilligers nemen nog steeds een groot deel van de gemaakte kosten voor eigen rekening. In 2009 was er een bedrag aan onkosten van ongeveer € 2.000 welke niet gedeclareerd zijn.

 

Kort lopende schulden
Het bedrag € 6.776 welke bij kortlopende schulden vermeld staat, komt doordat de laatste overboeking naar India pas in januari 2010 geboekt werd door de bank.

H.Mertz, penningmeester
 
 
Balans per 31 december 2009      
         
         
         
Actief   31-12-2009   31-12-2008
         
     
         
Inventaris 0   0
         
         
Vorderingen 0   0
         
         
         
         
Liquide middelen:      
  Kas 0   0
  Bank/Giro 11.333   15.029
  Spaarrekening 32.715   33.315
    44.048   48.344
         
         
         
Totaal   44.048   48.344
         
         
Passief        
         
         
Vermogen Stichting:      
  Algemeen bestemmingsfonds 32.734   32.164
  Reserve kostenrekening Stichting 4.538   4.538
    37.272   36.702
         
         
Kortlopende schulden/vooruitontvangen 6.776   11.642
         
         
         
         
         
         
Totaal   44.048   48.344
         
         
 
 
   
Algemeen bestemmingsfonds 2009        
         
              2009 2008
                 
Algemeen bestemmingsfonds per 1 januari 2009   32.164 35.349
                 
Bij: Bijdrage studie ondersteuning     10.720   9.003
  Teacher Education       1.620   0
  Bijdrage Sanjeevani       7.001   13.612
  Giften         7.791   9.309
  Income generation/Lambadi Craft   0   2.500
  VTC: Vrouwenemancipatie     2.500   0
                 
                 
                 
                 
  Subsidies         3.000   150
                 
  Fondswervende activiteiten:          
    Opbrengst   1.294     652
    Kosten     26     78
            1.268   574
                 
  Rente spaarrekening e.d.     900   939
              34.800 36.087
                 
Af:             66.964 71.436
  Projecten India:            
  Sanjeevani       27.415   28.519
  Studie ondersteuning     5.026   6.785
  Lambadi Craft       0   2.500
                 
                 
                 
              32.441 37.804
  Kosten Stichting:            
  Kosten rekening       796   130
  Bewustwording en voorlichting     710   1.053
  Bankkosten       283   285
              1.789 1.468
                 
                 
                 
Algemeen bestemmingsfonds per 31 december 2009 32.734 32.164