financieel overzicht

  Jaaroverzicht 2019Stichting Vangamarthy
                                   
  Balans per 31 december 2019           Algemeen bestemmingsfonds 2018            
                           
                              2019 2018  
                                   
  Actief   31-12-19   31-12-18     Algemeen bestemmingsfonds per 1 januari 2019     48.967 62.537  
                                   
            Bij: Giften voor studieondersteuning       2.540   2.946  
                  Giften         3.856   5.734  
  Inventaris 0   0       Giften Stella Maris       2.042   6.500  
                  Gift voor project weeskinderen       0   75  
                        0      
  Vorderingen 0   0                   8.438 15.255  
                                   
http://scan6.jpg                             57.405 77.792  
                                   
                                   
  Liquide middelen:                              
    Kas 0   0                        
    Bank/Giro 8.600   10.488                        
    Spaarrekening 32.022   43.017                        
      40.622   53.505                        
                               
                                   
                                   
  Totaal   40.622   53.505                        
                                   
                Af:                  
                  Projecten India:              
                  Besteding India Studieondersteuning       6.400   5.000  
  Passief               Besteding India Basisprogramma e.d.Programma Raphaël   10.000   20.000  
                                 
                  `Besteding India via Wilde Ganzen       4.150   3.000  
  Vermogen Stichting:                              
    Algemeen bestemmingsfonds 36.084   48.967                        
    Reserve kostenrekening Stichting 4.538   4.538                   20.550 28.000  
      40.622   53.505       Kosten Stichting:              
                  Kosten rekening       334   424  
                  Bankkosten -/- spaarrente       437   401  
  Kortlopende schulden/vooruitontvangen 0   0                   771 825  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Totaal   40.622   53.505     Algemeen bestemmingsfonds per 31 december 2019   36.084 48.967  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   


 

Jaaroverzicht 2012 Stichting Vangamarthy

                         
Balans per 31 december 2012       Algemeen bestemmingsfonds 2011
                    2011   2010
                 
Actief 31-12-12   31-12-11 Algemeen bestemmingsfonds per1 jan.  2012

          26.459   32.734
                         
    Bij: Bijdrage studie ondersteuning 4.744     7.267
          Bijdrage Sanjeevani   5.899     6.176
Inventaris 0     

  0        Giften     10.020     7.728
                         
                         
Vorderingen 0           0                          
                         
                         
                         
                         
Liquide middelen:         Subsidies     1.500     2.500
Kas 0           0                          
Bank/Giro 2.796       1.588      Fondswervende activiteiten:        
Spaarrekening 16.672     23.043       Opbrengst 982       1.671
  19.468     24.631       Kosten   50       188
                  932     1.483
                         
          Rente spaarrekening e.d.   543     697
Totaal 19.468     24.631               23.638   25.851
                         
        Af:           50.097   58.585
Passief         Projecten India:            
          Sanjeevani     29.096     31.222
          Studie ondersteuning          
Vermogen Stichting:                        
Algemeen bestemmingsfonds 14.930     20.093                    
Reserve kostenrekening Stichting    4.538       4.538                    
  19.468    24.631                    
                    0   31.222
          Kosten Stichting:          
Kortlopende schulden/vooruitontvangen  0           0           Kosten rekening   579     620
          Bewustwording en voorlichting 0     0
          Bankkosten     329     284
                    0   904
                         
                         
        Algemeen bestemmingsfonds per                
Totaal 19.468   24.631                                            31-12-2012

50.097   26.459