Home

 

U treft hier informatie aan over onze projecten in India en de activiteiten van onze Stichting in Nederland.

 

Privacy protocol

 PRIVACY-REGLEMENT VAN Stichting Vangamarthy

1.Waarom dit privacyreglement? 

Iedere organisatie is verplicht correct met privacygevoelige gegevens om te gaan. Door middel van dit reglement laat de Stichting Vangamarthy weten:

 • wat voor soort persoonsgegevens de Stichting Vangamarthy verwerkt;
 • waarom deze persoonsgegevens worden verwerkt;
 • wat er met de persoonsgegevens gebeurt;
 • welke rechten u hebt als het gaat om de verwerking van de persoonsgegevens.
2.Voor welke gegevens is dit reglement van toepassing? 

 1. Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Vangamarthy.
 2. De Stichting Vangamarthy gebruikt de persoonsgegevens alleen voor de omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.
3.Welke gegevens verwerkt de Stichting Vangamarthy

Voor de uitvoering van de dienstverlening van de Stichting Vangamarthy  worden de volgende gegevens verwerkt:

·       NAW-gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres

 

4.Wat is het doel van de gegevensverwerking? 

De Stichting Vangamarthy registreert de persoonsgegevens van u, omdat:

 • dit nodig is voor de communicatie met de leden/donateurs;
 • om u te kunnen informeren over onze activiteiten;
 • voor de uitvoering van wettelijke doeleinden.
5.Wat gebeurt er met de verwerkte gegevens? 

- In eerste instantie zijn de verstrekte persoonsgegevens alleen toegankelijk voor de leden van het bestuur van de Stichting Vangamarthy.

- De Stichting Vangamarthy spant zich tot het uiterste in om maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

- Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doelen.

6.Voor wie geldt een geheimhoudingsverplichting? 

1. Voor de Stichting Vangamarthy geldt een geheimhoudingsverplichting. Uw gegevens worden niet verspreid aan anderen, behoudens voor zover dit is aangegeven in dit reglement, u vooraf toestemming hebt verleend of indien een wettelijke bepaling dit voorschrijft.

2. Als de Stichting Vangamarthy de persoonsgegevens aan anderen geeft, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een test, hebben zij ook een geheimhoudings-verplichting.

7.Hoe lang bewaart de Stichting Vangamarthy uw gegevens? 

1. Uiterlijk 2 jaar na beëindiging van uw donateurschap  worden de persoonsgegevens vernietigd. Op verzoek is eerdere verwijdering mogelijk.

2. Verwijdering blijft achterwege wanneer:

 • het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is, zoals administratiegegevens;
 • daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.
8.Wat zijn de rechten van u als het gaat om uw gegevens? 

1. U kunt contact met de Stichting Vangamarthy opnemen in geval u:

 • vragen heeft over de gegevensverwerking;
 • vragen heeft over de uitleg en de toepassing van dit privacyreglement;
 • u uw gegevens wilt inzien, wilt laten aanvullen, verwijderen of afschermen;
 • u vindt dat de gegevens niet juist zijn of niet ter zake doen.
2. U kunt uw verzoek om inzage, aanvulling, verwijdering of afscherming schriftelijk of per e-mail indienen bij de secretaris (info@vangamarthy.nl). Binnen 4 weken ontvangt u een gemotiveerde beslissing en zal bij akkoord uw verzoek zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

9.Heeft u een klacht? 

Bent u van mening dat de regels uit het privacyreglement niet na gekomen worden? U kunt dan schriftelijk of per e-mail een klacht indienen bij de secretaris. Uw klacht wordt binnen 2 weken schriftelijk bevestigd en wordt binnen 4 weken na ontvangst afgehandeld.

10.Inzien en wijzigen van het privacyreglement 

1. De Stichting Vangamarthy heeft het recht op elk moment het privacyreglement aan te passen.

2. Het actuele privacyreglement is binnenkort in te zien op de website www.vangamarthy.nl